กิจกรรม : การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง นายสิทธิพร จิเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็น

(1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

(4) การปรับปรุง ทบทวนโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและการทุจริต

(5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ

(6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

       ในการนี้ นายสิทธิพร จิเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565    อ่าน 44 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**