กิจกรรม : กิจกรรมเกาะลิบง ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


รายละเอียด :
    
 
        เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง โดยสำนักปลัดฯ ได้จัดกิจกรรมเกาะลิบง ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ท่าเทียบเรือ บ้านเจ้าไหม-หาดยาว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในองค์กร และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Nogift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย         
      ในครั้งนี้เป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง โดยมี นายสิทธิพร  จิเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565    อ่าน 46 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**